הרב הוניגסברג: בפעם העשירית פרץ בבכי

קראנו לאחרונה "אם בחוקתי תלכו", וחז"ל דורשים, הובא ברש"י, שתהיו עמלים בתורה.

שאל מרן ראש הישיבה הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, אמנם הפסוק מדבר על לימוד התורה אבל היכן מוזכר בפסוק שהכוונה היא דווקא על עמל התורה?

ביאר מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל, כי הלשון תלכו הכוונה היא לעלות ולהתקדם במעלות התורה וזה אי אפשר כי אם על ידי עמל התורה, ובשפת האידיש: תלכו מיינט שטייגן און שטייגן קעמען ניט אן זין עמלים בתורה.

רק ע"י שאדם עולה ומתעלה במעלות לימוד התורה, זוכה להיות בין עמלים בתורה.

עמל התורה כולל הרבה דרכים בעליה דרך התורה, ואחד מהם זה חזרת ושינון הלימוד, כמו שמצינו אצל כל גדולי הדורות שאחד מיסודות עליתם בדרך העולה לתורה הוא ע"י ריבוי החזרות.

מצאנו דבר נפלא שאדונינו הגר"א מוילנא זיע"א, כאשר היה בא תלמיד להתקבל ללמוד אצלו, היה עומד על מידת אהבתו לתורה ע"י בחינת העונג שלו לחזור על תלמודו. וכמובא בספר מנוחה וקדושה לתלמיד הגר"א ז"ל, שער התורה (ח"א סי' ד'), ושמעתי בדיקת החסיד הגר"א, אם זכה אחד למתיקות התורה וראוי להתקבל אצלו שהיה מצוה עליו לחזור על ענין אחד הרבה פעמים וכל מה שהיה מרבה החזרה היתה מתגברת חמדתה יותר ויותר לחזור בלי הפסק ובזה מצא חן בעיניו עכ"ל.

ומובא בספר כתר ראש בסידור הגר"א (הל' ת"ח אות נ"ז), סיפר לנו רבינו הגר"ח מוולאז'ין, כשבא לפני הגר"א זצוק"ל והיה אז כבן י"ט שנה בתוקף חריפותו, זך שכלו וגודל התמדתו בעת ההיא ורב זכרונו כידוע, ואמר לרבו הגר"א, חזרתי סדר מועד י"ד פעמים ועוד אינם מחוורין ומחודדין בפי. השיבו בתמיה, וכי מי"ד פעמים רצונך שיהיו מחוורין ומחודדין אצליך?

חזר ושאלו, אלא מאי, ק"א פעמים?

אמר לו, אין שיעור לדבר זה וכל ימיך בעמוד והחזר קאי, עכ"ל.

הרי לנו בזה כי מה שעמד לפני הגר"א הוא לא ענין הכישרון והחריפות אלא רק מידת אהבת התורה של הלומד.

עוד למדנו כי מידת אהבת התורה נמדדת עפ"י תשוקת הלומד לחזור על לימודו.

 

***

 

שמעתי מרבינו הגראי"ל שטינמן זצ"ל, שאחד סיפר לו שמרנא החזו"א זיע"א למד עם אחד קטע גמרא, ואמר לו לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, והיה מאד קשה לו לחזור כל כך הרבה פעמים. בפעם העשירית כבר פרץ בבכי מרוב שהיה קשה לו.

אמר לו החזו"א, "דע לך, שרק כך לומדים".

ובאמת החזו"א עצמו כך היה לומד, חוזר שוב ושוב.

מסופר שהיתה תקופה שהחזו"א למד בבית גיסו הגאון רבי שמואל גריינימן, וחזר על לימודו הרבה פעמים, עד שהילדים הקטנים של רבי שמואל גריינימן היו אומרים לו, "נו, ר' ישעיה, שש מעלות במקוואות", מרוב שהיו רגילים לשומעו שחוזר הרבה על משנה זו.

 

***

 

עוד שמעתי מרבינו הגראי"ל שטינמן, "בוא וראה כמה צריך לחזור הלימוד. בילדותי למדתי מסכת יבמות, ועד דף נ' בערך חזרתי כארבעים פעם, עד דף ע' כשלושים פעם, עד סוף המסכת כעשרים פעם, ובכל זאת הרגשתי שעדיין אני לא יודע מספיק את המסכת".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן