"יש לך תרופה ליצר הרע?" I מיוחד לימי התשובה הדרכה מגדולי התורה והחסידות

צילום שוקי לרר

מתוך הספר "סברי מרנן" ב' – חינוך, פרקים "מלחמות היצר", "עבודת המידות"

 

יש לך תרופה ליצר הרע?

הגאון רבי צבי אודסר שליט"א, ראש ישיבת "עטרת התורה":

נכנסתי למעונו של רבינו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן, יחד עם יהודי בר אוריין שהעלה את רצונו לקיים תכנית ארצית של חונכים לתלמידי הכיתות הגבוהות בתלמודי התורה, שילמדו עימהם וידריכו אותם.

מרן זצוק"ל, האזין בשתיקה לכל התכנית, ולבסוף אמר: "הו, אז יש לך תרופה ליצר הרע?! בוא תגלה לי… אתה חושב שנגד יצר הרע יש פטנט?…"

 

חיפשתי בכל העולם היכן אין יצר הרע

 

סיפר הגאון רבי חזקיהו משקובסקי שליט"א, משגיח ישיבת "ארחות תורה":

אמר לי רבינו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן, הסתובבתי בכל קצות העולם, באמריקה ובאירופה, ובכל מקום חיפשתי היכן אין יצר הרע, ולא מצאתי!

יש רק מקום אחד שם אין יצר הרע. היכן? 'בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין'. זה המקום היחיד בו הוא איננו נמצא!

 

 

דרכו של היצר

 

הגאון רבי אבינועם פוסטבסקי שליט"א, ראש ישיבת "ברכת יצחק" באור יהודה:

דרכו של היצר הרע לפעול בערמה, וכפי שכתב הרמב"ם באיגרתו לבנו, על חכמת פרעה בהפעלת בני ישראל כעבדים, אשר פעל כמו יצר הרע, תחילה בדברים קטנים ולאחר מכן משך לדברים גדולים וכבדים, כהר גבוה.

החכמה היא לבלום את היצר עוד בזמן שהוא מנסה ללכוד ברשתו בדברים קטנים, להציב חומה בצורה וסייגים ולא ליתן לו שום פתח.

 

למנוע מלכתחילה שלא להיכנס לשחת

 

רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין זצוק"ל:

רבינו יונה מיד בתחילת הספר כותב, "מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם לחשוך נפשם מני שחת ולהשיב מעליהם אפו". שחת הוא הגיהינום, והקב"ה בטובו הכין את הדרך להינצל מני שחת.

יש הרבה פסוקים וגמרות כיצד להינצל מהיצר הרע, גם אם חטאו יש דרך לחזור בתשובה, להינצל ולצאת מן השחת. הכי טוב זה למנוע לכתחילה שלא להיכנס לשחת, לחשוך נפשם מני שחת.

 

הדרך להלחם ביצר הרע

 

רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, במשא מיוחד ליהודי צרפת:

בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, והדרך להלחם ביצר הרע היא לחיות חיי תורה וללמוד תורה. בארץ צרפת חיו בעלי התוספות שהיו נכדים של רש"י: רשב"ם, רבינו תם, הריב"ם. אף רש"י עצמו התגורר בטרויש שבצרפת.

על אביו של רש"י מספרים, שהייתה ברשותו אבן טובה ששווייה היה הון רב. באו כמרי העבודה זרה ורצו לרכוש ממנו את האבן במחיר עתק לצורך העבודה זרה שלהם. כדי שלא להיכשל, הפיל אבוה דרש"י את האבן ואיבדה במו ידיו, למרות ערכה שלא יסולא בפז, כדי שלא יוכלו לבקש זאת ממנו. בזכות שעמד בניסיון זכה לבן שהאיר כאבן טובה את העולם כולו וזהו רש"י. שום הון שבעולם לא ידמה לרש"י אחד ובעלי התוספות הם נכדיו.

בעלי התוספות ישבו כל השבוע בבית המדרש, לא הלכו לישון בביתם ורק בשבת היו חוזרים לביתם ואפילו אם התגוררו באותה עיר עצמה הם לא שבו לביתם, אלא, כל השבוע ישבו ולמדו. לכן היו כל כך גדולים, כך צמחו וכך האירו את העולם בגדולתם. אין גמרא שבעלי התוספות לא מדברים על זה. על כל גמרא וגמרא עשאוה בעלי התוספות כמרחקה, וכל זאת כתולדה של אביו של רש"י, שהרחיק עצמו מן העבירה ולא חס על ממונו וזכה לצאצאים שהאירו את העולם.

יעזור הקב"ה שתזכו לסור מרע, להתרחק מן העבירה ובזכות זאת תזכו אתם וצאצאיכם לגדול בתורה ולהיות כעין בעלי התוספות שהאירו את ארץ צרפת בתורתם.

 

נכון שיש לכם יצה"ר, אבל…

 

מרן ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א:

ילדים צריכים לדעת, תבואו לישיבה, נכון שיש לכם יצה"ר, כל אחד עם היצה"ר שלו, לשון הרע קצת, יש לו מה לעבוד, אוהו, אביסאל'ע גאווה, אביסאל'ע כבוד, אבל מכח התורה של "לא לשמה", יבוא ללמוד "לשמה".

 

כיצד להתגבר על יצר הרע

 

מרן הגאון הגדול רבי אהרן פלדמן שליט"א:

תענוג בלימוד זה הדרך להתגבר על יצר הרע. אחד שאין לו תענוג בלימוד זו בעיה ועליו להיות עסוק, לא להיות בטל.

 

אנשים מסתובבים בעולם ועושים מה שרוצים

 

כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א:

לפעמים אנשים מסתובבים בעולם ועושים מה שרוצים, נדמה להם שהעולם שלהם, הם 'בעלי בתים' על העולם.

זה הפשט "כל השונה הלכות", אתה מבין ש"הליכות עולם לו" – העולם של הקב"ה, ולא שלך. כיצד יתכן שהאדם לומד תורה ולא ילמד איך להתנהג על פי התורה.

 

האדם מפחד להיות צדיק

 

מרן הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א:

מרן ה"חפץ חיים" זיע"א, אמר, כי האדם מפחד להיות צדיק, הוא אומר לעצמו, אני הרי לא בדרגות הללו, עשיתי עבירה פלונית ועבירה אלמונית.

אמנם, אמר ה"חפץ חיים", זו עצת היצר, פעמים הוא מגיע עם הרגשות גאווה ופעמים הוא מגיע ומראה לך את כל החטאים כדי שלא תקבל על עצמך את עול התורה.

 

אל תאמר איני יכול ואיני מסוגל

 

כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א:

ב"שם משמואל" מביא המדרש: "ויקחו לי תרומה, בשעה שאמר הקב"ה למשה על עסקי המשכן, אמר לפניו: ריבונו של עולם, יכולין הם ישראל לעשותו? אמר לו הקב"ה: אפילו אחד מישראל יכול לעשותו, שנאמר (שמות כה), מאת כל איש אשר ידבנו לבו".

וכי כל אחד יכול, הרי צריך למלאכה את כולם? אומר ה"שם משמואל", כי עיקר המשכן היה "אוהל שיכן באדם", השראת השכינה, וזה יכול כל יהודי בודד. אל תאמר על יהודי שאינו יכול ולא מסוגל. כל מי שהוא מזרע אברהם יצחק ויעקב – יכול להיות משכן לד'!

 

עיקר החיזוק

 

רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצוק"ל:

עיקר החיזוק צריך להיות בתורה ובתפילה, וחיזוק נקרא אם משתדלים ועושים כל מה שאפשר, בכל הכוחות.

 

להרגיש יום המיתה

 

מרן הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל:

אחד הדברים שאדם מצווה לזכור הוא יום המיתה, ובתחום הזה הקב"ה עושה חסד עם כל יושבי ארץ ישראל, כי לצערנו אין מדינה שיושביה חיים בסכנה כיושבי ארץ ישראל.

מרנא החפץ חיים זיע"א, בדורו ובמקומו היה צריך לעבוד קשה מאוד כדי להגיע להרגיש יום המיתה. ננצל את המצב הקשה שעם ישראל נתון בארץ הקודש להתעורר בעניינים אלו, להתבונן תמיד שהעולם הוא לא העולם הזה ולזכור יום המיתה, דע מאין באת ולאן אתה הולך.

 

אדם עושה את הצרות לעצמו

 

רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל:

אדם עושה את הצרות לעצמו. למדנו זאת מחנוכה, עיקר הגזירה הייתה בגלל התרשלות ובדבר שהתרשלו היה כוח לאויב למצוא מקום להתגדר.

על כן, על כל אחד ואחד לדעת, ובפרט צעירים המתחילים לעלות ולצמוח, שאם תהיה מצידם התרשלות יהיו אחר כך ניסיונות וקשיים עד כדי צורך במסירות נפש.

וככל שאדם מחזק את עצמו שלא יגיע להתרשלות, הוא חוסך מעצמו מצבים קשים, ועבודת האדם שלא להגיע לידי כך, ואין רצון ד' שיתרשלו ואחר כך יצטרכו חיזוק, אלא, שלא יתרשלו.

 

אפשר ואפשר!

 

כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א:

בדורנו, יש עלינו אחריות גדולה, לא לתת לרוח הס"מ לייאש ולהגיד שאי אפשר. אפשר ואפשר!

 

שאלות של החושבים עצמם לחדשים

 

מרן הגאון הגדול רבי אריה פינקל זצוק"ל:

כל השאלות של החושבים עצמם לחדשים, הן שאלות שבאות מחיסרון באמונה של יציאת מצרים, כל המציאות שלהם זה חיסרון באמונה.

 

אי אפשר "להחניף" להקב"ה…

 

מרן הגאון הגדול רבי אריה פינקל זצוק"ל:

להתקרב להקב"ה זה לעשות רצונו בלבב שלם, כל מצווה לעשותה עם כל הכוונות הטובות, עם נחת רוח לבורא עולם, זה נקרא להתקרב להקב"ה.

אי אפשר להחניף להקב"ה, כי הוא יודע טוב טוב מה זו חנופה.

 

לעולם יהא אדם

 

כ"ק מרן האדמו"ר מביאלה שליט"א:

בתנא דבי אליהו נאמר, "לעולם יהא אדם ירא שמים" וכו', וקודם לכל, "יהא אדם"! אדם צריך להיות קודם לכל – אדם, עם הליכות חן וחסד.

 

לא להתרשל!

 

רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל:

צריכים לדעת עד כמה שקול העניין של מצווה, לא להתרשל, ככל שמתרשלים צריך לעשות כל כך הרבה מאמצים כדי לחזור למצב הקודם.

ברוך ד' אנו נמצאים היום במצב שנותנים לנו ללמוד, נותנים לנו להתפלל, נותנים לנו להניח תפילין, לקרא קריאת התורה, אין דבר שלא נותנים, הכל יש. רק צריך קצת שימת לב. שבן אדם לא יתרשל בעשיית המצוות, בתפילין, בציצית, בלימוד תורה, כל המצוות שהקב"ה מבקש מאיתנו, יש לנו האפשרות לעשות רק לא להתרשל. אם נתרשל במצווה אחת פעם, אז אחר כך כבר קשה לחזור.

הקב"ה יעזור לנו שכל אחד ואחד יתחזק בלימוד התורה בעשיית המצוות ובזכות זה נזכה בעזר ד' שלא נגיע חלילה וחס למצבים שנצטרך לעשות מסירות נפש, ואם נצטרך לזה הקב"ה יעזור לנו.

 

ספר מוסר הגדול ביותר

 

כ"ק מרן אדמו"ר מבאיאן שליט"א:

יש להקפיד ללמוד ספרי מוסר בקביעות. הלימוד הקבוע בספרי מוסר מעורר את הנפש. זקני כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מבאיאן זיע"א, היה רגיל לומר שדף גמרא הוא הספר מוסר הגדול ביותר. אמנם עם זאת, הלימוד והשיחה בענייני מוסר מעוררים את הלבבות.

על המלמדים גם לשוחח בקביעות עם התלמידים לעורר את ליבם בשיחות מוסר וסיפורי צדיקים לפי הבנתם ושכלם.

 

לימוד משמעת מנמלה

 

מרן ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א:

"שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך", ובמדרש נאמר, לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם, מה נמלה שאין לה קצין ולא שוטר ושופט אגרה בקיץ לחמה, אתם שמיניתם לכם שופטים ושוטרים על אחת כמה וכמה שתשמעו להם. שהנמלה אינה נוגעת בחיטה שהפילה חברתה, ויש בה לימוד דרך ארץ רב.

ונשאלת השאלה, מה הקל וחומר כאן ומה הדמיון בין הדברים, שהרי לנמלה אין קצין והיא עושה זאת מסיבת טבע!

והביאור בזה, שהקצין זה "משמעת", שיש משמעת שמחדירים באדם שיש דבר שצריך הוא להיות ממושמע אז יש לו את הקצין הגדול ביותר. אין דבר כזה בלי משמעת, זה הקב"ה הטביע כבר בבריה בבריאתה.

 

כשהניסיונות מרובים

 

רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל:

כיום שהניסיונות מרובים ופגעי הזמן אורבים מכל עבר, צריך להתחזק בלימוד התורה בהתמדה ולהתחזק בלימוד המוסר, הקב חומטין שמשמר את התורה.

 

 

לקחת את הכח של "שמח בחור בילדותך"

 

מרן הגאון רבי דוד כהן שליט"א:

חז"ל אומרים כי "שמח בחור בילדותך" הוא עצת היצר הרע, אבל מרנא רבי ישראל סלנטר זיע"א, מבאר שצריך לקחת את הכח של "שמח בחור בילדותך" כדי להצליח.

 

כח הדמיון

 

מרן ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א:

הקב"ה נתן לאדם אחד הדברים הנפלאים ביותר. אין ספור כוחות, איני חושב שאפשר למנותם, אבל אחד הדברים הפלאיים שאדם נלחם בהם, שאדם משתמש בו דווקא לא בצורה נעלה, יש באדם דמיון.

בשביל מה נתנו לאדם דמיון, לחשוב דברים לא נכונים? לפנטז פנטזיות בלע"ז? נתנו לו הדמיון, הבחירה שיכול לדמיין שטויות, אבל נתנו דמיון שאפשר להעפיל ולחשוב!

 

נדמה שיש שם עולם הזה בזמן שאין כלום וכלום ממש!

 

מרן הגאון רבי דוד כהן שליט"א:

ה"ספורנו" אומר, בתחילת פרשת בראשית, הס"מ אומר הכוח המתאווה רוכב על הכוח המתמדה וזה הנחש. הדמיון הוא ללא גבול, הכוח המתאווה רוכב על הכוח המתדמה, על דברים שאין בהישג ידו.

נדמה שיש שם עולם הזה, בזמן שאין שם כלום וכלום ממש! אין שם כלום!

 

האם לוקחים כסף לקבר?

 

רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל:

העיקר זה תורה. אפילו אם יהיה לו כסף, וכי זו התכלית? כסף? האם לוקחים כסף לקבר? אין דבר כזה.

ומה יש כן בקבר? תורה. תורה, מצוות, זה מה שיש. ועל זה בן אדם צריך לדאוג.

 

בשעת הניסיון אם עומד בו

 

מרן הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א:

לכל אדם יש בחיים ניסיונות, ובשעת הניסיון אם הוא עומד בו הרי הוא מתרומם ומתעלה מעלה מעלה ומעלותיו יוצאות אל הפועל!

מעלת היהודי היא שיחזיק במדרגתו זו הלאה ולא ירד.

אולם אצל רוב בני האדם אינם עומדים בכך וכעבור זמן הם חוזרים למדרגתם הקודמת. עלינו לשאוף שלא ליפול ממדרגתנו, אלא, להמשיך הלאה את המעלות שזכינו להם.

 

מה לעשות ומה לא לעשות לפני השינה

 

הגאון הצדיק רבי שמשון דוד פינקוס זצוק"ל, רבה של אופקים:

אדם נמדד בחמש דקות האחרונות לפני שנרדם מדי לילה. אז הוא נמדד בדברים המעניינים אותו באמת. לכן, את הדקות היקרות הללו יש לנצל לדקות של לימוד, של דברים תורניים, לא לקריאת עיתון.

מי שחפץ לראות דבר מה בעיתון, שיקרא בכל שעה אחרת ביום, אך לא לפני שהוא נרדם! לא להירדם עם עיתון. לא זה מה שמעניין אותו, שיירדם עם ספר ביד.

תוכן קשור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד על הבמה

קבל את המגזין
ראשון למייל:

במה 69 הרב אברהם בייפוס מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה

זאת התורה לא תהא מוחלפת – "כל המבזה תלמידי חכמים"

בימים אלו של ימי הפורים הורה רבינו הגראי"ל שטינמן זצוק"ל לאחד ממרביצי התורה החשובים שליט"א שיראה להזהיר את בני הישיבה לקראת ימי הפורים, שידעו "ששום

'סגולות' לפרנסה

  בפרשתנו אנו לומדים על ירידת המן. דור המדבר לא היו צריכים להשתתף בהרצאות בנושאי אמונה וביטחון בכל הנוגע לפרנסה. היה ברור ומוחשי כל כך

אמנות ההתבוננות

יציאת מצרים היתה תלויה במשה רבנו. מרגע שנולד הוכן להנהיג את העם. ברגע היוולדו, כבר אז התמלא הבית אורה, ועל כן נאמר, "ותראהו כי טוב",

לאור באור החיים

תולדות הרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ זי"ע מתוך הספה"ק 'סידורו של שבת' מהדורת 'פאר מקדושים' הנמצא על מכבש הדפוס ועומד לראות אור בימים הקרובים * יריעה

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן