הנידון שעלה באסיפת הרבנים בפטרבורג

מרן עמוד ההוראה הגר"י זילברשטיין שליט"א

 

נשאלנו באדם שרוצה לפתוח גן לבנות, באיזור בו אין גנים, והשכנים מתנגדים בטענה שהרעש מפריע להם. והשאלה היא, שמצינו במסכת בבא בתרא (דף כא ע"א) וכן נפסק בשו"ע (חו"מ סימן קנו ס"ג) שמתקנת יהושע בן גמלא יש ללמד תינוקות ישראל תורה בתוך ביתו, ואין השכנים יכולים למחות בידו ולומר לו שאין אנו יכולים לישון מקול התינוקות של בית רבן. ויש לדון האם זה כולל גם גן של בנות, או רק של בנים, שהיה מקום לומר שרק בבנים החמירו כ"כ וכמו שאחז"ל (שבת קיט, ב) דכל עיר שאין בה תשב"ר מחריבין אותה, ולא שמענו כן על לימוד הבנות.

והנה בפרשת השבוע מצינו (שמות י, יא) שאמר פרעה למשה רבינו 'לא כן לכו נא הגברים ועבדו את ד' כי אותה אתם מבקשים וגו". ושמעתי ממו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, לבאר בזה, דלכאורה צ"ב איך פתאום הסכים פרעה הרשע לשלוח את הגברים. וביאר, שפרעה לא חשש לשלוח את הגברים משום שידע שאם הנשים ישארו במצרים, וממילא ימשיכו להיות קשורות לתרבות מצרים, אז כבר אין שום ערך לעבודת הגברים, וגם הם יחזרו לתרבות מצרים, משום שאם הבנות מסורות לאלילי הזמן גם הבנים ילכו אחריהם, וכמבואר בחז"ל (ב"ר יז, ז) שאשה צדיקה נשאה לרשע ועשתה אותו צדיק, וצדיק נישא לרשעה ועשתה אותו רשע.

והוסיף מו"ח זצוק"ל וסיפר, שלאחר המהפכה הקומוניסטית ברוסיה, היתה אסיפת רבנים בפטרבורג אם ללמד תורה גם לבנות ישראל. היו רבנים שערערו על כך מפני שאסור ללמד תורה לנשים, וכמו שאחז"ל (סוטה דף כ ע"א) כל המלמד בתו תורה כאילו לימדה תיפלות. ואמר להם הגאון רבי אליעזר רבינוביץ זצוק"ל ממינסק (חתן הגדול ממינסק) שהרי ודאי דלגיורת מותר ללמד תורה, והטעם משום שאם לא ילמדוה לא תדע, א"כ כל הדין שאין ללמד תורה לנשים הוא בבת ישראל הגדלה באווירה של תורה, ולומדת הכל בבית הוריה, ויוצאת משם ספוגה ברוח היהדות ובידיעת תורה ומצוות, משא"כ היום שהבתים עצמם צריכים הרבה רחמי שמים, א"כ דין הבנות כדין נכרית הבאה להתגייר, שמותר ללמדה תורה.

והרידב"ז הוסיף עוד, שע"י שהנשים לא הלכו לבתי ספר אלא למדו במקום זה בגימנסיות של גויים ומשכילים, לא רק שהם עצמן נתקלקלו אלא גם שקלקלו את אחיהן ובעליהן וילדיהן, וקהילות שלמות נחרבו בשל כך, וא"כ כהיום הלימוד לבנות הוא עיקר גדול, ובכדי שהגברים ימשיכו ללמוד, צריכים שגם בנות ילמדו.

וכן כתב מרנא ה"חפץ חיים" זצוק"ל בליקוטי הלכות (סוטה פ"ג שם): 'נראה דכל זה דוקא בזמנים שלפנינו שכל אחד היה דר במקום אבותיו, וקבלת האבות היה חזק מאד, אבל כעת בעווה"ר שקבלת האבות נתרופף מאד מאד, ובפרט שאותן שמרגילין עצמן ללמוד כתב ולשון העמים, בודאי מצוה רבה ללמדם חומש וגם נביאים וכתובים, ומספרי חז"ל כגון מסכת אבות, וספר מנורת המאור וכדומה, כדי שיתאמת אצלם ענין אמונתנו הקדושה, דאל"ה עלול שיסורו לגמרי מדרך ד', ויעברו על כל יסודי הדת ח"ו', עכ"ד.

***

א"כ, נראה שבוודאי היום בזמננו הלימוד לבנות הוא חלק מתקנת יהושע בן גמלא, משום שכדי שגם הגברים ילמדו תורה וימשיכו ללמוד, צריכים שגם הבנות ילמדו הנצרך להם, ולכן אין השכנים יכולים לעכב בעדו. וכן מצאנו למרן הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל בשו"ת שלמת חיים (סימן תשסא, ובמהדו"ח הוא בהלכות שכנים סימן לד) שהשיב שאם לימוד הבנות מצוה כפי שיראה לבי"ד נראה שכ"כ אין יכול למחות, יעו"ש.

ולפי זה נראה עוד דגם הוצאות לימוד בנותיו הוא בכלל מה שאחז"ל (ביצה טז, א) דכל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה ועד יום הכיפורים חוץ מהוצאת שבתות ויו"ט והוצאת בניו לתלמוד תורה, דאמנם לא הזכירו כי אם הוצאת בניו ולא בנותיו, אך נראה דבזמן הזה גם הוצאות בנותיו אין זה נכלל מה שקצבו לו מן השמים, וכנ"ל משום דאם לא ילמדו כלום עלולים להיסחף לתרבות רעה, ויגררו אחריהם גם את הבנים רח"ל, וממילא הוצאת בנותיו הוא בכלל הוצאות בניו לת"ת.

עוד יש לציין בעיקר האיסור ללמד תורה לנשים, מה ששמעתי מגיסי שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל שיתכן שרק לנו אסור ללמד את הנשים תורה, אבל אין עליהן איסור שילמדו לבד.

 

צילום: שוקי לרר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן