האם מותר לטוס בתשעת הימים? ולקנות בגדים? דיני תשעת הימים

צילום: שוקי לרר

הגאון רבי מרדכי בונם זילברברג שליט"א

מרא דאתרא שיכון ה' בני ברק וראש הישיבה הגדולה יד בנימין

 • משנכנס אב ממעטים בשמחה (שו"ע סי' תקנ"א ס"א והמ"ב שם הביא מהמג"א דר"ל שאין שמחין כלל), וממעטים בשמחה עד עשרה בו ועשרה בכלל ומי שנזהר בזה יזכה לעשרה דברים שעתיד הקב"ה לחדש לעתיד לבא (כף החיים סק"א בשם 'יפה ללב').

 

 • יש להמנע מללכת למקומות מסוכנים בימים אלו הואיל ואין מזל טוב לישראל (כתב מקור חיים סי' תקנ"א י"ד וז"ל ראיתי נמנעים מלרחוץ בנהרות (גם לרפואה) מפני הסכנה ועת מסוגל לרעה, וכ"כ בהליכות שלמה פי"ד בין המצרים דבר הלכה ז', והעיד הגר"ח קניבסקי זצ"ל שמרן החזו"א זצ"ל נסע לים בין המצרים לצורך בריאותו ורק בתשעה הימים לא נסע לים, וגם בבין המצרים לא הלך בתוך הים אלא בקצה הים, ואמר החזו"א דגם בתשעת הימים מותר להתרחץ בים לצורך בריאות ולא נסע מפני שחשש לחילול השם.

 

 • מותר לטייל בימים אלו (עי' רמ"א תקנ"ג ס"ב ובשו"ת שבט הלוי ח"י סי' כ"ו סק"ז כתב דיש למעט בטיולים מחמת אבל הימים הללו), אבל לא ילך לטייל במקום שיש בו סכנה (שד"ח בין המצרים סי' א' אות י'), וכן ראוי להמנע מטיסה במטוס בתשעת הימים (הליכות שלמה פי"ד סכ"ד), ואם הנסיעה לשם מצוה כגון לצורך כיבוד אב ואם או לצורך ביקור חולים ולווית המת וכדומה מותר (אמת ליעקב סוסי"י תקנ"א בהערה בשם הגר"י קמינצקי זצ"ל).

 

 • אין לקנות בימים אלו דברים המשמחים כגון כלי כסף ותכשיטים שאינם לצורך פרנסתו (שו"ע ומ"ב שם), ובכלל זה אין לקנות כלים חשובים שיש בקנייתם שמחה כמו ארון ספרים וספה ושאר רהיטים מכונת כביסה וייבוש מכונית וכדומה (שו"ת אגרות משה או"ח ח"ג סי' פ"ב מבית לוי פ"ו אות י"ח), אבל כלים שאינם חשובים כמו כלי אכילה פשוטים העשויים לשימוש יומיומי מותר לקנותם (לקט יושר בשם התה"ד).

 

 • מותר לקנות מזגן או מאוורר אף שיש בקנייתו שמחה דכולם חולים אצל החום ונחשב כחולה ומותר (עי' מבית לוי שם במי שסובל מאוד מהחום), וכן אביזר הנצרך לבריאותו כמו משקפיים מותר (הגרש"ז אויערבך זצ"ל).

 

תיקוני בית ושיפוצים

 • אסור לסייד את קירות הבית בימים אלו, ובכלל זה להדביק טפטים ולתלות וילונות ושאר קישוטים (ע"פ השו"ע שם ס"ב דבכלל בנין של ציור הוא), ואם נתקלקלו קירות הבית מחמת נזילה מותר לסיידם כדי לתקן הקלקול (עי' מ"ב סקי"ב).

 

 • אסור לעשות שיפוצים אם נועדו להרווחה בעלמא, אבל אם משפץ מחמת שצר לו המקום בו הוא גר מותר, וכן אם משפץ דירה שקנה ויהיה לו הפסד ממון אם לא יעשנו בימים אלו לפי שדר בדירה שכורה מותר (ע"פ מ"ב שם סקי"ב).

 

 

 • אם שכר קבלן נכרי קודם ראש חודש בקבלנות מעיקר הדין מותר לו להמשיך ולבנות ואפילו בת"ב דהקבלן הגוי עושה על דעת עצמו, ומ"מ אם יכול לדחות את העבודה תמורת תשלום מועט תבא עליו הברכה (מ"ב שם).

 

 

 • אסור לנטוע נטיעות של נוי ליפות את גינתו (שו"ע שם ס"ב), אבל לסדר הגינה כרגיל מותר (מבית לוי שם אות ה').

 

 • מותר לעסוק בבנין של מצוה, כגון לשפץ בית כנסת ות"ת וישיבה, ובפרט בדבר מצוה דרבים כמקוה (רמ"א ס"ב).

 

קניית בגדים חדשים

 • אסור לקנות בגדים חדשים בתשעת הימים אפילו שאינם חשובים כמו גרביים מטפחות ומגבות (עי' רמ"א ס"ז ומ"ב סקמ"ה), לבד מנעלי בד לצורך ת"ב (שו"ת אגרות משה או"ח ח"ג סי' פ').

 

 • איסור קניית בגדים חדשים הוא אפי' על מנת ללובשם לאחר ת"ב (מ"ב שם סקמ"ט), או ליתנם במתנה (אור לציון שם), אבל מותר להזמין בגדים וכ"ש רהיטים וכדומה כמו שמצוי היום כיון שלא מקבל את הבגדים עד אחר ת"ב, ואפילו אם משלם מיד בכרטיס אשראי מותר כיון שאינו זוכה בבגדים עד שיבואו לביתו (הגרמ"מ לובין שליט"א, רק שיש לדון משום איסור משא ומתן ובזה יש להקל לפי הצורך).

 

 • איסור קניית בגדים הוא אפילו לקטנים וכמו בכיבוס שאסור, ובמקום שמותר לכבס בגדי קטנים מותר אף לקנות, ומ"מ תינוק שנולד מותר לקנות עבורו בגדים חדשים שהרי אין לו מה ללבוש, ואין צריך לקנות לפני הלידה.

 

 • מותר לקנות בימים אלו דבר האבד כגון ביריד או במכירות סוף עונה במחירים מוזלים שלאחר ת"ב יתייקרו המחירים (ע"פ מ"ב סקי"א), ומטעם זה מותר לחתום חוזה לקניית דירה, לפי שאינו יודע אם יזדמן לו אח"כ (אול"צ שם).

 

 

בתפילה שנזכה שהימים הללו יהפכו לימי שמחה וששון ונזכה לראות בבנין בית הבחירה בב"א

תוכן קשור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד על הבמה

קבל את המגזין
ראשון למייל:

במה 69 הרב אברהם בייפוס מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה

הידיעה האמונה והמציאות המתגלית מול עינינו

בחדשים האחרונים דיברנו פעמים מספר על הקשיים שיש, בתקופה בה ההנהגה נסתרת – תקופת הסתר פנים, לקַשר בין סיבה ותוצאה. בין עבירה לעונשה, ובין מצוה

איזו ברכה מברכים על מות נשיא איראן ימ"ש?

באבוד רשעים רינה: מרן עמוד ההוראה הגר"י זילברשטיין שליט"א נשאל אמש איזה ברכה לברך על השמועה המרנינה, והשיב כי יש לקחת פרי חדש ולברך שהחיינו,

שער לביטחון

הרב שלום רובשקין, אסיר העולם ששוחרר לפני 7 שנים באופן מפתיע מהכלא האמריקאי, נטש את עסקיו ובחר להקדיש את חייו לחיזוק האמונה והביטחון * בימים

זאת התורה לא תהא מוחלפת – "כל המבזה תלמידי חכמים"

בימים אלו של ימי הפורים הורה רבינו הגראי"ל שטינמן זצוק"ל לאחד ממרביצי התורה החשובים שליט"א שיראה להזהיר את בני הישיבה לקראת ימי הפורים, שידעו "ששום

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן