להתחזק בלא ליפול לעצבות ומרה שחורה

דברי חיזוק והתעוררות על מצב השעה של זמן מלחמה בו נתונים יושבי ארץ הקודש, כפי השמיע כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א מנהמת לבו הטהור

 

 

מצב המלחמה הנורא, בו שרויים יושבי ארצנו הקדושה, מאז יום חג שמחת תורה, שהחל במתקפת פתע שהסתערה באכזריות רבה, המחשבות עולות שוב ושוב. המוח עדיין לא הפנים את ממדי האסון הגדול שפקד את כלל ישראל, כשבכל יום ויום מגיעות ידיעות ושמועות על עוד ועוד נרצחים שנטבחו בידי הרוצחים שעדיין לא פונו ועדיין לא הובאו לקבורה.

רבים מנסים לברר על האופן בו החל האסון; מי הוא זה שנרדם בשמירה, איך בוצעה מתקפה נוראה כזו? אך יהודים שומרי תורה ומצוות עסוקים בדבר אחד, במה ניתן להתעורר ולהתחזק באמונת ועבודת השי"ת, מה ה"א שואל מעמנו?

ביום שני בשבוע שעבר הורה כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א לקיים עצרת תפילה המונית יחד עם אמירת סליחות בשעת חצות הלילה בהיכל הטישן, בין אמירת מזמורי התהלים והסליחות, השמיע הרבי שליט"א דברות קודש ואמרות טהורות. בהורמנא דמלכא ביקשנו להשלים את דברות הקודש שנאמרו בקוצר אמרים, מדא"ח שהשמיע כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, אחד הגבאים הצביע על תורה ושיחת קודש שהשמיע הרבי שליט"א אודות הזהירות שלא להגיע למצב של עצבות ומרה שחורה ח"ו, למרות הכאב והצער בו אנו שרויים על אובדן חיים של כ"כ הרבה יהודים, ואכן קיבלנו רשות לפרסם את הדברים לחיזוק ותועלת הרבים, (תודתי נתונה למכון 'מעיין הברכה' – ראחמיסטריווקא, חן חן להם).

 

עת צרה ליעקב

 

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א במעמד עצרת התפילה, בין אמירת התהלים והסליחות פתח ואמר: "צריכים אנו להתפלל בחזקה שהקב"ה יעזור שכולם יינצלו מכל הפורעניות, שכולם יהיו בריאים ושלמים, שכל יהודי לא ייפגע ח"ו, החולים והפצועים יהיה להם רפואה שלימה, והשבויים שיחזרו כולם לביתם בשלום במהרה.

"עת צרה היא ליעקב וצריכים אנו להתחזק בעבודת ד', להתחזק בתפילה ולהתחזק בתורה. – להתחזק בתורה – יראה כל אחד להתמיד בלימודה, כל מי שיש לו שיעור שיוסיף עוד זמן ללימוד התורה, ומי שלומד משך היום שיוסיף עוד זמן ללימוד התורה, תורה מגנא ומצלא, ע"י הלימוד מרבים זכויות; להתחזק בתפילה – לשפוך שיח ולקרא אל ד' בחזקה שיחוס וירחם על העם היושב בארה"ק, והשי"ת יראה בעניינו ויקבל את תפילותינו ברחמים וברצון, ולהתחזק בעבודת ד' – לתקן את המעשים כל אחד לפי חשבון לבו, להתעורר לירא"ש ומידות טובות, ובעיקר לקיים את המצוות מתוך שמחה, ולמרות השמועות הכואבות המגיעות בכל יום, יש להיזהר שלא ליפול לעצבות ומרה שחורה ח"ו, שכן ע"י עצבות יכולים ליפול למדרגות הנמוכות".

עוד עורר כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א: "יש כל הרבה נייעס ושמועות מכל מה שקרה ומכל מה שקורה בימים אלו של מלחמה, יש לראות שהראש לא יונח כל כולו ב'נייעס', גם כשרוצים לדעת יש להתעדכן ולשמוע ולהמשיך בתורה ותפילה ועבודת השם, לשבת ולהקשיב ולהתעניין שעות רבות מביא על האדם שברון לב ומונע ממנו את המשך עיסוקו בעבודת השי"ת, וזה חוץ מהבטלה שעות רבות שההתעניינות מעבר לידיעה לא תוסיף לו כלום, רק יגרע ממנו.  כשהראש יהיה מונח בתורה, אזי יהיה מוחו צלול להתפלל לקב"ה ולעורר רחמים על כלל ישראל, ובכך יתקבל תפילותינו  ונזכה לישועה גדולה בכלל ישראל".

 

זכות התורה

 

אודות החשיבות להתחזק בתורה, שרואים שגם הישיבות הקדושות החלו את ה'זמן' מיד לאחר שהחלה המלחמה, כדי להרבות תורה, הצביע כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א, לדברי זקינו מייסד השושילתא קדישא הרה"ק ה'מאור עינים' זי"ע, שכתב באריכות דברים נלהבים, אשר כל דיבור בוער שם, ולולי הוא שאמרם, קשה לומר דיבורים קדושים כאלו: "וכך אומר: כי אדם הוא חלק אלוק ממעל, ועל ידי התורה יכול אדם להתקרב אל הבורא. ובעת חורבן הבית אמר הנביא 'על מה אבדה הארץ – על עזבם את תורתי', כי על אף שהיה שם עבודה זרה ושאר דברים, עם כל זה, כל זמן שהיה להם זכות התורה, מכל מקום המאור שבה מחזירו למוטב.

"ורואים מכך כדברי ה'תולדות' שביאר כמ"פ, שהמאור שבה מחזירו למוטב, כי כל זמן שעוסק בתורה יש לו תקוה שישוב, וכח התורה בזאת הוא אף כשלומד שלא לשמה. וגם כאן רואים כי אף שהיו עובדי ע"ז רח"ל, עם כל זה היה להם עדיין דעת לשוב אל ד', ולמרות חומר הע"ז, היה להם דבר שיכול להחזירם לתשובה, עד יום מותו תחכה לו אם ישוב מיד תקבלו, כי ע"י כח התורה אפשר לשוב ולהתדבק אל ד'. וכל דברי ההבל הוא רק כשעוזבים את התורה, אבל זה העוסק בתורה – הרי התורה עצמה מחזירו למוטב, כי אף כשלומד ש'לא לשמה' המאור מחזירו למוטב – מ"מ הרי בוודאי יש לחתור ללימוד 'לשמה'. ובעת חורבן הבית עזבו ע"ז ואת התורה ולא היה דבר שישיב אותם אל בוראם, לכך נענשו".

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א באחת השיחות אמר: "כששומעים את מה שאירע ביום שמחת תורה, שרצחו וטבחו בכל כך הרבה יהודים, הרי שכל אחד צריך להצטער וכל אחד צריך לבכות את האבדה הגדולה של כלל ישראל, שכל כך הרבה דם יהודי נשפך כמים, ולזעוק לאבינו שבשמים נקום נקמת דם עבדיך השפוך. אבל יחד זאת צריכים להיזהר, למרות שאנו מבכים את הנרצחים הי"ד, שלא להיכנס למדת העצבות ח"ו ולמרה שחורה, שזה גורם לרפיון גדול בעבודת השי"ת".

 

להתחזק במידת הביטחון

 

"גם כשבאים לעשות חשבון הנפש, וכל אחד מפשפש במעשיו כדי לחזור בתשובה, יש להיזהר שלא להיכנס לעצבות ומרה שחורה, כי זו דרך היצה"ר, להפריע את האדם מעבודת השי"ת.

"וזה הדבר שמונע עבודת השי"ת – היינו העצבות יש להימנע ממנה בכל מחיר ולא לשים לב לדאגות. יש לבכות ולהצטער על מה שקרה, ויחד עם זאת להתחזק בעבודת השי"ת ולראות לתקן את מה שכל אחד צריך לתקן, לב יודע מרת נפשו, אבל לא להיכנס לעצבות ח"ו, אלא לתקן את הדברים בשמחה של מצוה, כי במצב כזה עלול לומר אדם: מי אנכי שאבוא שיעזור לי השי"ת? וכי צדקתי תגרום? הלא אנכי ידעתי שאין בי לא תורה ולא מעשים טובים ואני רשע ולא צדיק ומעשים רעים שעשיתי, ועתה מה כחי כי אייחל לתשועות ד' שהוא משלם לאיש כמעשהו? – לא יאמר כן אדם! כי בוודאי הם דברי היצה"ר שרוצה להטותו ממידת הביטחון ח"ו, רק אדרבא, יחזק את לבו ויאמר טוב ד' לכל, והוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים, וגם קרוב ד' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, ולא יכלמו לנצח כל החוסים בו, ולכן נקראת המידה הזאת בלשון 'ביטחון' שהוא לשון 'טיחה' ודביקות, והיינו שידבק האדם את לבו ורעיונו תמיד לבטוח בד' באמת ובלב שלם שבוודאי יגמול לו השי"ת בחסדו הגדול השפעות טובות יותר ממה שראוי לו לפי מעשיו.

יעזור הבורא יתברך, שכבר תהיה ישועה שלימה לכל כלל ישראל ויתקיים בנו 'ונתתי שלום בארץ' וישלח לנו במהרה את משיח צדקנו לגאלנו במהרה בימנו, אמן.

תוכן קשור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד על הבמה

קבל את המגזין
ראשון למייל:

במה 69 הרב אברהם בייפוס מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה

זאת התורה לא תהא מוחלפת – "כל המבזה תלמידי חכמים"

בימים אלו של ימי הפורים הורה רבינו הגראי"ל שטינמן זצוק"ל לאחד ממרביצי התורה החשובים שליט"א שיראה להזהיר את בני הישיבה לקראת ימי הפורים, שידעו "ששום

'סגולות' לפרנסה

  בפרשתנו אנו לומדים על ירידת המן. דור המדבר לא היו צריכים להשתתף בהרצאות בנושאי אמונה וביטחון בכל הנוגע לפרנסה. היה ברור ומוחשי כל כך

'שבת שירה' – ישראל נדמין לקן ציפור

השבת הקרובה, פרשת בשלח, מכונה 'שבת שירה'. מנהגים מיוחדים יש לשבת זו, הקשורים לשירת הים וקשורים לפרשת המן. רבים אף קוראים בשבת זו פרשת המן.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן