יסוד ההצלחה בכנס ההכנה השנתי של ממלכת דרשו

יסוד ההצלחה בכנס ההכנה השנתי של ממלכת דרשו

 

אלפי בחורי חמד מסיימי הישיבות הקטנות בארץ ישראל, התכנסו למעמד השנתי המרומם 'סדר הכנה' המתקיים זה למעלה מעשור ע"י דרשו, ומטרתו להביא את דבר ההכנה ההשתוקקות והשאיפה הטהורה של בני השיבות לקראת כניסתם למפתנה של הישיבה הגדולה.

דברי הדרכה מרשכבה"ג מרן ראש הישיבה שליט"א

במרכז הכנס עמדו דברי ההדרכה של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א: "כשבאים לישיבה גדולה זה כבר סדר אחר של לימוד, צריכים להכין, בישיבה מסבירים, בשיעור מסבירים ונותנים לו, כל דבר התלמיד קורא והרב מסביר, על כל פנים עוזרים לו, אבל פה צריך לבד להכין את הגמרא, כדי שיוכל להבין את השיעור, צריך להכין.

"ולהכין לבד, להכין, גמרא רש"י ותוספות, זה לא פשוט. אז העצה היא כפי שידוע שבדוק ומנוסה, לומדים פעם ראשונה רק עם רש"י בלי תוספות, להתחיל, ולמחר חוזרים עוד פעם עם הרש"י, ובעוד יום – ביום שלישי חוזרים עם תוספות, וביום רביעי עוד פעם עם התוספות, ואז יוצא הכל ברור.

"ויש עוד חזרת השיעור, שזה צריך להיות באותו היום של השיעור, אחרי הצהריים או בסדר שלישי – אבל באותו היום לחזור על השיעור, והחזרה מוסיפה בהירות, יותר מבינים, יותר מובן מאשר בשיעור, זה החזרה, החזרה זה דיבוק חברים.

"טלפון כשר, אין שם דברים אסורים, אבל זה גורם בטלה, להתקשר למשפחה, לחברים, ויכול להיות גם לשון הרע יכול להיות וגם רכילות יכול להיות, זה דבר שלא כדאי להחזיק טלפון, לא כדאי, זה גם בטלה וגם יכול להיות גם דברים גרועים.

"סדר המוסר שבישיבה, זה לא נוגע רק לבחורים, גם לכל אחד ואחד זה חשוב, מי שיש לו קביעות יום יומית ללמוד מוסר, חובות הלבבות, שערי תשובה, וגם מסילת ישרים, וארחות צדיקים, הספרים האלה המקובלים לעיתים זה לא משפיע מיד אבל זה משפיע. אז לכן הסדר מוסר שבישיבה זה לא מידת חסידות, זה תועלת גדול וחשוב מאד.

"ועוד דבר, כל סדרי הישיבה, כל סדרי הישיבה זה זכות להצלחה, בדוק ומנוסה, סדרי הישיבה – צריך ללכת לישון בזמן, שמחר יהיה רענן, שלא יהיה עייף, שיקום לתפילה בזמן, שירגיש טוב, שהשכל יהיה בהיר התפילה בזמן בישיבה, הסדר, סדר התפילה וסדר הלימוד, עד מנחה ועד מעריב, כל הסדרים, מי ששומר סדרי הישיבה רואים סייעתא דשמיא מיוחדת ויש הצלחה!"

***

את המעמד הנחה הרה"ג רבי ישראל ליוש שליט"א, ר"מ בישיבת אהבת אהרון, שפתח במעלת הכינוס המרומם והזמין לדברי פתיחה את הגאון רבי אריה לייב שפירא שליט"א, מנהל רוחני דישיבת פוניבז' לצעירים, שאמר בדבריו המיוחדים: "רבותי, אתם רוצים לדעת מה כן ומה לא בישיבה גדולה? יש דבר אחד. מה שלא היית עושה בישיבה קטנה, בגלל המשטר, אתה לא עושה בישיבה גדולה כי אתה מבין".

משא מרן הגרמ"ה הירש שליט"א

משא מרכזי נשא מרן הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א, ראש ישיבת סלבדוקה וחבר מועצגה"ת, שפתח בדבריו, הנה עוד כמה שבועות אתם עומדים לעשות צעד מאד חשוב בחיים שלכם. זה להיכנס לישיבה גדולה. ויש כמה נקודות שאני חושב שאתם צריכים לשמוע ולדעת כדי שתוכלו להצליח.

הנקודה הראשונה, זה לדעת החשיבות של ישיבה גדולה. מה זה ישיבה גדולה לגביכם. יתכן שכל היסוד של הרוחניות שלכם, בין ביחס לתורה, להתמדת התורה ולימוד התורה, וידיעת התורה, היסוד, בין ביחס ליראת שמים, בין ביחס למדות טובות, בין ביחס לחסד, כל החיים הרוחניים שלכם, היסודות יהיה בישיבה גדולה. מה שאתם מגיעים בישיבה גדולה זה היסוד שלכם. וכל החיים יהיה אח"כ לבנות על היסוד הזה של הישיבה גדולה.

לכן זה חשוב מאד, עד כמה שהיסוד חזק, אז כל הבנין אח"כ יותר חזק. יסוד חזק יכול להחזיק בנין גדול. ולכן זה חשוב מאד להשתמש עם כל רגע ורגע בישיבה גדולה, לא לבזבז שום זמן, בגלל החשיבות הגדולה של ישיבה גדולה.

בהמשך דבריו פירט שש נקודות יסודיות לבנין אישיותו של בן הישיבה בהגיעו לישיבה גדולה, והאריך לחזק את בני הישיבות בשאיפות הטהורות שעל כל אחד לשאוף, ואל יביט לכישלונות העבר ואל ירך ליבו אלא ישאף לגדול בתורה ויתעצם בזה, ואל יחקה אחרים בדברים שאינם נוגעים לו, אלא יחזק עצמו בהדרכה מרבותיו כיצד יתעלה בלימוד וביגיעת התורה.

וסיים בכך שעל כל בחור לדעת כי עליות וירידות, ואל תיפול רוחו מזמני הירידות אלא יחזק ליבו תמיד בכל כוחו במה שיכול ועל ידי כך יחזק שוב לעליה גדולה.

משא מרן הגר"ד כהן שליט"א

משא מיוחד נשא מרן הגאון רבי דוד כהן שליט"א, ראש ישיבת חברון וחבר מועצגה"ת. ישיבה היא בית היוצר – אמר מרן ראש הישיבה שליט"א- ישיבה היא לבנות את הבחור. להעמיד את הבן תורה, ולהעמיד את הבנין הגדול והחשוב ביותר, בכל המציאות של העולם הזה, להקים עוד בן תורה, ועוד בן תורה ועוד תלמיד חכם, זה עולם מלא. כל אחד ואחד זה עולם מלא שכל אחד ואחד יש לו את הכוחות להתגדל ולהיות גדול בתורה ויראת שמים. בישיבה זה הבית היוצר להעמיד את התלמידי חכמים שיגדלו וימשיכו את המסורת התורה בכלל ישראל.

ומה פירושו של דבר שישיבה היא בית היוצר?

המושג של בית היוצר של ישיבה, זה לא יצירה חד פעמית כשאתה נכנס לישיבה, אתה נכנס בעז"ה לתקופה בישיבה. הבית היוצר שבא ללמד אותך בישיבה, זה הכוחות שבהם אתה גדל ומתרומם. ישיבה זה מקום לצמיחה ועליה, ישיבה זה מקום להתגדל.

והאריך ראש הישיבה שליט"א אודות ההפסד הגדול שיש בזה שבחורים אינם שומרים על סדר יומם ולעיתים בעבור הצורך בחברה מפסידים הימים בגלל הפסד הלילות ואף על פי שיש צורך בחברה אולם הדברים צריכים להיות במידה הראויה שכן לאחר זמן אין לאדם כל תועלת בכך בחייו הבוגרים.

ועוד האריך בחובת הקבלה מרבותיו, כי העשה לך רב הוא חיוני להצלחת הבחור ואין לטשטש דבר זה בגלל הרצון לחדש לבד. כי ההדרכה של הרב היא קניית דרך הלימוד של הבחור בתקופה שבה מתהווה מהלך מחשבתו.

דברי חיזוק וברכת מרנן ורבנן שליט"א

ברכה מיוחדת לבני הישיבות הושמעה בהקלטה מפיו של מרן הגאון רבי שמואל קמינצקי שליט"א, ראש ישיבת פילדלפיה וזקן ראשי הישיבות באמריקה: "בוודאי שכל בחור ובחור רוצה להצליח, רצונו להתעלות מעלה מעלה על במתי התורה והיראה, וכל שיש רצון חזק וגם שמחת החיים – בוודאי שיצליח כל בחור".

בערב הכינוס, נכנסה משלחת בראשות נשיא דרשו למרן המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א, אשר היה אמור לשאת דברי חיזוק והדרכה לבני הישיבות ומפאת חולשתו לא התאפשר הדבר – ואמר צריך לדאוג שלדברים האלה יהיה המשך, שזה יכנס בלבבות, שיהיה לזה המשך, ולזה הוא בירך בחום בעז"ה, שכולם יזכו לשמוע, להפנים את הדברים ולעלות ולהתגדל הלאה.

דברי חיזוק נשאו מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א ומרן הגאון רבי יצחק סורוצקין שליט"א.

רב שיח מרתק הנחה הרה"ג רבי בנימין בירנצוויג שליט"א, ר"מ ישיבת אמרי משה, בשאלות הדרכה להגאון הגדול רבי בונים שרייבר שליט"א והגאון הגדול חיים פרץ ברמן שליט"א, אשר אף נשאו משאות הכוונה מיוחדים. משא הנעילה השמיע נשיא דרשו הרה"ג רבי דוד הופשטטר שליט"א.

תוכן קשור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד על הבמה

קבל את המגזין
ראשון למייל:

במה 69 הרב אברהם בייפוס מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה

'סגולות' לפרנסה

  בפרשתנו אנו לומדים על ירידת המן. דור המדבר לא היו צריכים להשתתף בהרצאות בנושאי אמונה וביטחון בכל הנוגע לפרנסה. היה ברור ומוחשי כל כך

אמנות ההתבוננות

יציאת מצרים היתה תלויה במשה רבנו. מרגע שנולד הוכן להנהיג את העם. ברגע היוולדו, כבר אז התמלא הבית אורה, ועל כן נאמר, "ותראהו כי טוב",

לאור באור החיים

תולדות הרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ זי"ע מתוך הספה"ק 'סידורו של שבת' מהדורת 'פאר מקדושים' הנמצא על מכבש הדפוס ועומד לראות אור בימים הקרובים * יריעה

בין כך ובין כך אתם קרויים בנים!

מיד אחרי אסון מירון, כתב אחד הפובליציסטים הוותיקים והמפורסמים, כי אינו חש כל צער על החרדים שנהרגו במירון יותר משהיה מצטער על נהרגים באסון דומה,

לו הייתי ראש הממשלה

השבוע הייתי עד לשיחה שהתנהלה בין אנשים, בני אדם, שונים באחד מרעהו, תפיסות חיים מנוגדות האחת לשניה, אך הצד השווה שבכולם שהם מהמין הנקרא אדם

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן